Udal aurrekontua

2010eko ekitaldi ekonomikoa

2010eko udal aurrekontuaren memoria

DIRU-SARRERAK

KAPITULUAK

IZENDAPENA

EUROAK

  A. Eragiketa arruntak  
1 Zuzeneko zergak 5.631.000,00 €
2 Zeharkako zergak 1.927.880,00 €
3 Tasak eta beste diru sarrera batzuk  4.904.191,00 €
4 Transferentzia arruntak 11.700.248,89 €
5 Ondare sarrerak 139.500,00 €
     
  B. Kapital eragiketak  
6 Inbertsio errealak besterenganatzea 717.365,00 €
7 Kapital transferentziak 2.404.000,00 €
8 Aktibo finantzieroak aldatzea 35.000,00 €
9 Pasibo finantzieroak aldatzea 5.799.083,00 €
     

DIRU-SARRERAK, GUZTIRA 33.258.267,89 €

 

GASTUAK

KAPITULUAK

IZENDAPENA

EUROAK

  A. Eragiketa arruntak  
1 Langileak ordaintzea 7.147.025,10 €
2 Zerbitzuak eta ondasun arruntak erosketa  11.858.344,79 €
3 Interesak 100.300,00 €
4 Transferentzia arruntak 1.163.985,00 €
     
  B. Kapital eragiketak  
6 Inbertsio errealak 12.903.613,00 €
7 Kapital transferentziak 50.000,00 €
8 Aktibo finantzieroak aldatzea 35.000,00 €
9
Pasibo finantzieroak aldatzea
--
     

GASTUAK GUZTIRA 33.258.267,89 €