Udal Aurrekontuak

2009ko ekitaldi ekonomikoa

2009ko udal aurrekontuaren memoria

DIRU-SARRERAK

KAPITULUAK

IZENDAPENA

EUROAK

  A. Eragiketa arruntak  
1 Zuzeneko zergak 5.000.000,00
2 Zeharkako zergak 1.306.484,00
3 Tasak eta beste diru sarrera batzuk  4.725.100,00
4 Transferentzia arruntak 12.616.119,00
5 Ondare sarrerak 482.000,00
     
  B. Kapital eragiketak  
6 Inbertsio errealak besterenganatzea 3.475.961,00
7 Kapital transferentziak 1.068.702,50
8 Aktibo finantzieroak aldatzea 35.000,00
9 Pasibo finantzieroak aldatzea 3.000.000
     

DIRU-SARRERAK, GUZTIRA 31.709.366,50

 

GASTUAK

KAPITULUAK

IZENDAPENA

EUROAK

  A. Eragiketa arruntak  
1 Langileak ordaintzea 7.410.366,99
2 Zerbitzuak eta ondasun arruntak erosketa  12.935.997,71
3 Interesak 250.000
4 Transferentzia arruntak 1.571.700,00
     
  B. Kapital eragiketak  
6 Inbertsio errealak 9.346.331,80
7 Kapital transferentziak 160.000,00
8 Aktibo finantzieroak aldatzea 35.000,00
     

GASTUAK GUZTIRA 31.709.366,50